Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacji dodatkowej) w celu zrozumienia zawartych w nich informacji i wykorzystania ich do podejmowana racjonalnych decyzji.

Umiejętność tworzenia i wykorzystywania systemu informacji zarządczej przyczynia się do bardziej racjonalnego wykorzystywania zasobów,  pozwala na budowę wskaźników wczesnego ostrzegania i reagowania, poprawia efektywności działań  i  zapewnia firmie zrównoważony rozwój. W efekcie prowadzi do wzrostu wyników ekonomicznych.

Termin szkolenia:

do uzgodnienia (szkolenie dwudniowe)

godz. 9.00 - 15.00

Miejsce szkolenia:

Babka Tower

Aleja Jana Pawła II 80 G/141

Warszawa

Cena kursu – 1190 PLN

Promocja:

przy zgłoszeniu dwóch osób. 5 % zniżki.

Program szkolenia:

1.         Prawne aspekty sprawozdawczości finansowej.

2.         Prezentacja elementów sprawozdania finansowego

            Bilans

            Rachunek zysków i strat

            Rachunek przepływów pieniężnych

            Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

            Informacja dodatkowa

3.         Analiza sprawozdania finansowego – ćwiczenia praktyczne.

4.         Wykorzystanie informacji generowanych przez sprawozdawczość

            finansową do  tworzenia systemu informacji zarządczej.

 

REJESTRACJA