TERMINY SZKOLEŃ

2018-01-16
godz. 8.45 – 16.15

Cena kursu – 480 PLN

REJESTRACJA

Cel szkolenia:

W przedsiębiorstwie produkcyjnym zadania stojące przed rachunkowością mają szerszy wymiar niż w przedsiębiorstwach o innym profilu działalności, bowiem jej dodatkowym celem jest wycena wytwarzanych produktów, na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów. Na szkoleniu przedstawione zostaną podstawowe zagadnień dotyczące zasad funkcjonowania rachunkowości, na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewidencję kosztów, wycenę produktów przy przyjęciu do magazynu i sprzedaży oraz ustalanie wyniku finansowego. Szkolenie pozwala na poznanie specyfiki księgowości przedsiębiorstwa produkcyjnego i umożliwia identyfikację obszarów, z których można uzyskiwać cenne informacje wykorzystywanych w procesie zarządzania organizacją.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

- chcą poznać i zrozumieć ogólne zasady organizacji  i  prowadzenia rachunkowości w  

  przedsiębiorstwie produkcyjnym,

- chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z tej dziedziny,

- chcą nabyć umiejętność odczytywania i interpretacji zapisów księgowych na kontach,

- chcą wykorzystać informacje z systemu rachunkowości w efektywnym zarządzaniu własną firmą.

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ

8.45 – 9.00  Rejestracja uczestników

Rachunkowość jako źródło informacji  o przedsiębiorstwie.
Cele i funkcje rachunkowości, ze zwróceniem uwagi na specyfikę firm produkcyjnych.
Podstawy prawne prowadzenia  rachunkowości.

10.30 – 10.45   przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek

Charakterystyka bilansu.

Istota, podział i zasady funkcjonowania kont księgowych (bilansowych i wynikowych). Informacje uzyskiwane z różnych grup  kont księgowych.

13.30 – 14.15 przerwa na lunch

Istota, podział i ewidencja kosztów działalności produkcyjnej.

Ogólna charakterystyka metod kalkulacji kosztów.

Wycena produktów i produkcji w toku.

Ewidencja sprzedaży.

II DZIEŃ

8.45 – 9.00

Zasady ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy i kalkulacyjny.

10.30 – 10.45   przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek

Praktyczny przykład ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

13.30 – 14.15 przerwa na lunch

Przykład praktyczny.

Dyskusja – uwagi i pytania

16.15  Zakończenie szkolenia

Uczestnicy kursu otrzymają materiały obejmujące zagadnienia poruszane na kursie.