TERMIN KURSU

Rozpoczęcie kursu  - 09.04 2018 r.
Zakończenie           – 30.05.2018 r.

Czas trwania kursu wynosi 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 20.35.

Koszt uczestnictwa: 1 250 zł. – cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

PROMOCJA!

Rabat 20% przy zgłoszeniu do 31 .03.2018 r. dwóch osób.

REJESTRACJA

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby, które chciałyby uzyskać podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i nabyć umiejętności dotyczące ewidencji podstawowych operacji gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.  W kursie mogą uczestniczyć osoby, które nie miały wcześniej styczności  z problematyką rachunkowości oraz te, które chciałyby uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę.

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej. Treści teoretyczne uzupełniane są dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Na końcowych zajęciach uczestnicy rozwiązują przykład obejmujący ewidencję całokształtu działalności przedsiębiorstwa i sporządzają dwa elementy sprawozdania finansowego (bilans i rachunek zysków i strat).

PROWADZĄCY:

Kursy prowadzi dr nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, jednocześnie praktyk, od wielu lat pracujący jako dyrektor ekonomiczno – finansowy w spółce produkcyjnej.

KORZYŚCI

  1. Kurs pozwala na nabycie wiedzy umożliwiającej pracę w księgowości.
  2. Na zajęciach przekazywana będzie nie tylko wiedza teoretyczna, ale kształcone będą również  umiejętności i kompetencje praktyczne, z zakresu ewidencji operacji gospodarczych oraz sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat.
  3. Możliwość dodatkowych, bezpłatnych konsultacji, dla osób, które będą miały trudności ze zrozumieniem materiału.
  4. Uczestnicy kursu otrzymają materiały obejmujące zagadnienia poruszane na kursie.

PROGRAM

1. Pojęcie, zakres  i funkcje rachunkowości.

2. Normy prawne rachunkowości w Polsce.

3. Sposoby prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w podmiotach gospodarczych.

4. Metody rachunkowości.

5. Zasady rachunkowości

6. Zasoby majątkowe jednostek gospodarczych.

7. Kapitały i fundusze.

8. Bilans.

9. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.

10. Księgi rachunkowe.

11. Pojęcie konta księgowego i jego elementy.

12. Zakładowy plan kont.

13. Zasady funkcjonowania kont bilansowych.

14. Cykl czynności od bilansu początkowego do bilansu końcowego.

15. Dokumentacja księgowa.

16. Wycena aktywów i pasywów.

17. Aktywa pieniężne i inne środki pieniężne.

18. Rozrachunki.

19. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.

20. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

21. Rzeczowe aktywa obrotowe.

22. Kategorie charakteryzujące procesy gospodarcze i wynik finansowy jednostek gospodarczych.

23. Zasady funkcjonowania kont niebilansowych – wynikowych.

24. Zasady ustalania wyniku finansowego.

25. Klasyfikacja kosztów.

26. Zasady ewidencji kosztów.

27. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

28. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym.

29. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

30. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

31. Ewidencja sprzedaży w jednostce produkcyjnej.

32. Opodatkowanie sprzedaży (VAT).

33. Wynik finansowy jednostki gospodarczej.

34. Podatek dochodowy – zagadnienia ogólne

35. Sprawozdania finansowe.

36. Przykład z całokształtu działalności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 980  zł (VAT zw.).
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe. Miejsce zajęć: Babka Tower, przy Alei Jana Pawła II  80 lokal 141, w Warszawie(XXII piętro).

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. Sp. k.

REGULAMIN